Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen

AGU heeft zich in haar bedrijfsactiviteiten verbonden aan de uitgangspunten van de Internationale wetgeving op het gebied van duurzaam ondernemen. Tot deze wet- en regelgeving behoren de Fundamentele Verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), het Global Compact van de Verenigde Naties en de richtlijnen van de OESO.
Naast economische uitgangspunten van zakendoen wegen duurzaamheidsaspecten mee in de zakelijke activiteiten van AGU.

AGU onderschrijft de volgende principes in haar zakelijke activiteiten:
  • AGU treedt rechtvaardig en integer op tegenover haar belanghebbenden, waaronder tevens begrepen de personen, organisaties en rechtspersonen die betrokken zijn bij haar activiteiten. AGU streeft ernaar te voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op haar activiteiten bij het vervaardigen van producten of het verlenen van diensten
  • AGU respecteert de in internationaal verband afgekondigde mensenrechten en zorgt ervoor dat deze worden gerespecteerd door derden die bij de activiteiten van AGU betrokken zijn
  • AGU streeft ernaar dat haar leveranciers alle wet- en regelgeving naleven die van toepassing is op kinderarbeid en treedt adequaat op tegen overtredingen daarvan
  • AGU respecteert de rechten van haar medewerkers om in vrijheid voor arbeid te kiezen, zich te verenigen en collectief over hun arbeidsvoorwaarden te onderhandelen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving
  • AGU respecteert de gelijkheid van alle mensen. AGU zal zijn medewerkers gelijk behandelen en zich onthouden van besluiten die direct of indirect gebaseerd zijn op of in het voordeel zijn van mensen van een bepaald ras, kaste, afkomst, geloofsovertuiging, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, vereniging, politieke overtuiging of leeftijd
  • AGU verbindt zich tot het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsduur en salaris. AGU zal van zijn medewerkers geen buitensporig overwerk verlangen en zal overwerk vergoeden in overeenstemming met de toepasselijke wetten, voorschriften of individuele arbeidsovereenkomsten.
  • AGU respecteert het milieu en haar verantwoordelijkheden op milieugebied. AGU zal alle toepasselijke milieuwetgeving en -regelgeving naleven en redelijke maatregelen treffen om onrechtmatige schade aan het milieu te voorkomen.
  • AGU ondersteunt een preventieve benadering ten aanzien van milieuvraagstukken; het nemen van initiatieven ter bevordering van een grotere verantwoordelijkheid op milieugebied en het stimuleren van de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën met betrekking tot de levenscyclus van een product (grondstoffen, bewerking, verpakking, transport, (energie)verbruik en afvoer)
  • AGU zal elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping
AGU ondersteunt en neemt actief deel aan projecten voor goede doelen. AGU richt zich daarbij vooral, maar niet uitsluitend, op goede doelen die activiteiten ondersteunen op sociaaleconomisch en medisch gebied ten behoeve van de minder bedeelde medemens en/of die de levensomstandigheden en levenskwaliteit van personen met een fysieke of mentale beperking bevorderen.
Demo 1
Demo 2
Beeld 3
4
5

Meer informatie

Neem contact met ons op via +31 (0) 85 484 47 25 of stuur een e-mail naar teamkleding@agu.nl